KONKURS- PRIJEM RADNIKA | OSNOVNA ŠKOLA "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" DONJE MOŠTRE – VISOKO

KONKURS- PRIJEM RADNIKA

PODJELI
, / 22

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD VISOKO

OSNOVNA ŠKOLA “ MULA MUSTAFA BAŠESKIJA “ DONJE MOŠTRE

Na osnovu člana 72. Zakona o osnovnoj školi, člana 72. Pravila Osnovne škole «Mula Mustafa Bašeskija» Donje Moštre,  Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona, broj: 10-34432/18 od 09.01.2018.godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 1/18), Uputstva Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, broj: 10-38-407-2/16 od 14.12.2016.godine i Instrukcije broj:10-34-7751/21 od 01.06.2021. godine, Odluke Školskog odbora broj: 601/21  donesene na sjednici Školskog odbora  29.10. 2021.godine te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona  broj: 10-34-775-51-05/21 od 03.11.2021..godine, raspisuje se:

a)

K  O   N   K  U  R  S

za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2021/2022. godinu

  1. Nastavnik/ca razredne nastave – 1 puna  nastavna  norma, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice s funkcije a najkasnije do 15.08.2022. godine
  2. Nastavnik/ca razredne nastave – 1 puna  nastavna  norma, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice  s funkcije  a najkasnije do 15.08.2022. godine

         b)

 O G L A S

za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2021/2022. godinu

  • Higijeničar/ka, 1 izvršilac (40 sati sedmično), na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine

I

Profil i stručna sprema za radno mjesto pod rednim brojem  3.  –  Higijeničar/ka:

Za radno mjesto Higijeničar/ka, kandidat mora imati najmanje završenu osnovnu školu.

Potrebna dokumentacija za nastavnike važi i za ostala radna mjesta.

II

Pored općih uslova propisanih Zakonom,  svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove u pogledu stručne spreme utvrđene  NPP i Zakonom o Osnovnoj školi ZE-DO kantona.

Uz prijavu  na konkurs sa kraćom biografijom, svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):

  1. Diploma o stručnoj spremi i dodatak diplomi za kandidate koji su završili po Bolonjskom procesu,
  2. Izvod iz matične knjige rođenih (trajni),
  3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  4. Ljekarsko uvjerenje (dostaviti prije stupanja na posao, ne starije od 6 mjeseci).

III

Kandidati trebaju dostaviti traženu i propisanu dokumentaciju u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona (u daljem tekstu Kriteriji), broj: 10-34432/18 od 09.01.2018.godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 1/18), a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Navedeni dokumenti koji su kandidati obavezni priložiti uz prijavu na konkurs, kao i propisani dodatni dokumenti prema Kriterijima, treba da budu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

                                                                               IV

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom i navedenim Kriterijima.

                                 V

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi školske 2021/2022. godine, broj: 10-34-7752/21 od 01.06.2021.godine. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme trebaju dostaviti slijedeće ovjerene dokumente: Uvjerenje fakulteta o godini studija, Uvjerenje o položenim ispitima.

      VI

 Prijave slati u zatvorenoj koverti na adresu: OŠ “Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, 71305 Donje Moštre, Visoko, sa naznakom „Prijava na konkurs – obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše“ Na koverti OBAVEZNO navesti ime, prezime, punu adresu, kontakt telefon i e-mail adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem e-maila (Odluka o izboru kandidata). Kandidati koji ne budu primljeni svoju dokumentaciju ukoliko žele mogu podići u Sekretarijatu škole najdalje u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke, a ista im se neće vraćati poštom. Poslije ostavljenog roka škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.

KONKURS JE OTVOREN DO 23.11.2021.GODINE A OBJAVLJEN JE U “NAŠOJ RIJEČI” ZENICA.

PASSWORD RESET

LOG IN