KONKURS II ZA ŠKOLSKU 2021/2022.GODINU | OSNOVNA ŠKOLA "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" DONJE MOŠTRE – VISOKO

KONKURS II ZA ŠKOLSKU 2021/2022.GODINU

PODJELI
, / 32

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD VISOKO

OSNOVNA ŠKOLA “ MULA MUSTAFA BAŠESKIJA “ DONJE MOŠTRE

Na osnovu člana 72. Zakona o osnovnoj školi, člana 72. Pravila Osnovne škole «Mula Mustafa Bašeskija» Donje Moštre,  Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona, broj: 10-34432/18 od 09.01.2018.godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 1/18), Uputstva Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, broj: 10-38-407-2/16 od 14.12.2016.godine i Instrukcije broj:10-34-7751/21 od 01.06.2021. godine, Odluke Školskog odbora broj: 438/ 21 donesene na sjednici Školskog odbora  13.09.2021.godine te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona  broj: 10-34-7751-05/21 od 17.09.2021..godine, raspisuje se:

a)

K  O   N   K  U  R  S

za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2021/2022. godinu

  1. Pedagog/ica– 1 izvršilac, puna norma, na određeno radno radno vrijeme, do povratka uposlenice sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2022.godine

         b)

 O G L A S

za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2021/2022. godinu

  • Ložač-  50% izvršioca, od 15.10.2021.godine do 15.04.2022.g. /za vrijeme grejne sezone/

I

Profil i stručna sprema za radno mjesto pedagoga :

       Poslove pedagoga mogu obavljati lica koja posjeduju visoku stručnu spremu i stručna zvanja : profesor pedagogije, profesor pedagogije i psihologije, diplomirani pedagog, diplomirani pedagog psiholog, kao i lica koja su završila minimalno I (prvi) ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja u trajanju od 4 (četiri) godine( 240 ECTS) bodova po Bolonjskom studijskom programu.

Profil i stručna sprema za radno mjesto ložač:

Za radno mjesto ložača (rukovaoca centralnim grijanjem), potrebno je da pored kvalifikacije mašinske ili elektro struke, ima atest rukovaoca kotlova na čvrsto ili tečno grijanje.

   II

Pored općih uslova propisanih Zakonom,  svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove u pogledu stručne spreme utvrđene  NPP i Zakonom o Osnovnoj školi ZE-DO kantona.

Uz prijavu  na konkurs sa kraćom biografijom, svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):

  1. Diploma o stručnoj spremi i dodatak diplomi za kandidate koji su završili po Bolonjskom procesu,
  2. Izvod iz matične knjige rođenih (trajni),
  3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  4. Ljekarsko uvjerenje (dostaviti prije stupanja na posao, ne starije od 6 mjeseci).

       III

Kandidati trebaju dostaviti traženu i propisanu dokumentaciju u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona (u daljem tekstu Kriteriji), broj: 10-34432/18 od 09.01.2018.godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 1/18), a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Navedeni dokumenti koji su kandidati obavezni priložiti uz prijavu na konkurs, kao i propisani dodatni dokumenti prema Kriterijima, treba da budu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

                                                                               IV

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom i navedenim Kriterijima.    

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi školske 2021/2022. godine, broj: 10-34-7752/21 od 01.06.2021.godine. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme trebaju dostaviti slijedeće ovjerene dokumente: Uvjerenje fakulteta o godini studija, Uvjerenje o položenim ispitima.

      V

 Prijave slati u zatvorenoj koverti na adresu: OŠ “Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, 71305 Donje Moštre, Visoko, sa naznakom „Prijava na konkurs – obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše“ Na koverti OBAVEZNO navesti ime, prezime, punu adresu, kontakt telefon i e-mail adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem e-maila (Odluka o izboru kandidata). Kandidati koji ne budu primljeni svoju dokumentaciju ukoliko žele mogu podići u Sekretarijatu škole najdalje u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke, a ista im se neće vraćati poštom. Poslije ostavljenog roka škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.

Konkurs je rsapisan u listu “Naša riječ” Zenica, 28.09.2021.godine

PASSWORD RESET

LOG IN