K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora OŠ“M.M.Bašeskija“ Donje Moštre na mandat od 4 godine | OSNOVNA ŠKOLA "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" DONJE MOŠTRE – VISOKO

K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora OŠ“M.M.Bašeskija“ Donje Moštre na mandat od 4 godine

PODJELI
, / 164

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD VISOKO

OSNOVNA ŠKOLA “ MULA MUSTAFA BAŠESKIJA “ DONJE MOŠTRE

Na osnovu člana 94. 97. i 98. Zakona o osnovnoj školi (Službene novine Ze-do kantona broj 3/18 ), članova 4., 5., 7., 8. i 9. Pravilnika o imenovanju direktora škola  (Službene novine Ze-do kantona 10/21 od 05.07.2021.godine ),  Pravila OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Odluke Školskog odbora broj: 312/21 donesene  na sjednici održanoj 03.08.2021.godine, raspisuje se

K O N K U R S

 za izbor i imenovanje direktora OŠ“M.M.Bašeskija“ Donje Moštre

 na mandat od 4 godine

Za direktora škole može biti imenovano lice koje pored općih uslova ispunjava i sljedeće uslove i to :

 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. Da posjeduje opću zdravstvenu sposobnost,
 3. Da stručnom spremom ispunjava uslove za nastavnika,odnosno stručnog saradnika u osnovnoj školi
 4. Da ima najmanje VI stepen stručne spreme, odnosno završen studij po Bolonjskom sistemu (najmanje 180 ECTS bodova)
 5. Da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnom procesu, a naročito se ističe svojim radom, sposobnostima organizacije odgojno – obrazovnog rada škole i u pedagoškoj teoriji i praksi o čemu posjeduje mjerljive pokazatelje, odnosno relevantnu dokumentaciju
 6. Da nema kriminalni sudski dosije bilo koje vrste,
 7. Da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa,
 8. Da nije u bilo kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stepena sa bilo kojim članom Školskog odbora,
 9. Da mu sudskom odlukom nije zabranjeno obavljanje rukovodnih funkcija, te da pored navedenog dobije saglasnost Vlade Ze-do kantona,
 10. Da nije član tijela ili organa niti jedne političke stranke te da za vrijeme obnašanja povjerenih javnih dužnosti neće politički djelovati u smislu postupanja po datim političkim uputstvima ili poreporukama, smjernicama i komentarima političkih stranaka, javnog angažovanja u radu stranačkih tijela ili organa, učešća u organizovanju javnih političkih istupa uključujući i javna istupanja na političkim skupovima stranaka ili njihovih organa i tijela, kao i svim drugim oblicima javnog podržavanja iznesenih stavova političkih stranaka, a na osnovu kojih bi se u javnosti ili školi, mogla dovesti u pitanje njegova opredijeljena politička nepristrasnost,

Direktora škole imenuje Školski odbor  na period od četiri godine,uz prethodno mišljenje Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Zeničko – dobojskog kantona i Saglasnost Vlade  ZE-DO kantona.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)  :

 1. Biografija,
 2. Diplomu o završenoj stručnoj spremi i dodatak diplomi za kandidate koji su završili po Bolonjskom procesu (najmanje 180 ECTS bodova)
 1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (trajni),
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od 6 mjeseci),
 5. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
 6. Ljekarsko uvjerenje ( ne starije od 6 mjeseci, dostavlja se po konačnom izboru kandidata),
 7. Uvjerenje (potvrda) o radnom stažu u odgojno – obrazovnom procesu,
 8. Ocjena o radu u odgojno – obrazovnoj ustanovi,
 9. Izjavu da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa (ovjerena od nadležnog organa),
 10. Izjavu da nije u bilo kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stepena sa bilo kojim članom Školskog  odbora  (ovjerena od nadležnog organa),
 11. Izjavu da nije član tijela ili organa niti jedne političke stranke, te da za sve vrijeme obnašanja povjerene javne dužnosti neće politički djelovati u smislu postupanja po datim političkimuputama ili preporukama, smjernicama i komentarima političkih stranaka, javnog angažovanja u radu stranačkih tijela ili , učešća u organizovanju javnih političkih istupa uključujući i javna istupanja na političkim skupovima stranaka ili njihovih organa i tijela, kao i svim drugim oblicima javnog podržavanja iznesenih stavova političkih stranaka, na osnovu kojih bi se u javnosti ili školi, mogla dovesti u pitanje njihova opredijeljena politička nepristrasnost (ovjerena od nadležnog organa),

Konkurs  ostaje otvoren  15 / petnaest/ dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“Zenica.                 

Prijave slati u zatvorenoj koverti na adresu: OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, 71305 Donje Moštre, Visoko, sa naznakom „Prijava na konkurs za direktora škole – NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Nakon uvida u pristigle prijave na konkurs za izbor i imenovanje direktora, Školski odbor pismenim putem će obavijestiti sve učesnike konkursa o nastavku dalje procedure.

PASSWORD RESET

LOG IN