KONKURS ZA ŠKOLSKU 2021/2022.GODINU | OSNOVNA ŠKOLA "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" DONJE MOŠTRE – VISOKO

KONKURS ZA ŠKOLSKU 2021/2022.GODINU

PODJELI
, / 222

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD VISOKO

OSNOVNA ŠKOLA “ MULA MUSTAFA BAŠESKIJA “ DONJE MOŠTRE

Na osnovu člana 72. Zakona o osnovnoj školi, člana 72. Pravila Osnovne škole «Mula Mustafa Bašeskija» Donje Moštre,  Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona, broj: 10-34432/18 od 09.01.2018.godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 1/18), Uputstva Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, broj: 10-38-407-2/16 od 14.12.2016.godine i Instrukcije broj:10-34-7751/21 od 01.06.2021. godine, Odluke Školskog odbora broj: 269/ 21 donesene na sjednici Školskog odbora  29.06.2021.godine te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona  broj: 10-30-9254-51-3-05/21 od 06.07.2021..godine, raspisuje se:

K  O   N   K  U  R  S

za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2021/2022. godinu

 1. Nastavnik/ca bosanskog jezika – 4 časa sedmično,  na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine
 2. Nastavnik/ca engleskog jezika – 10 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine
 3. Nastavnik/ca njemačkog  jezika – 12 časova sedmično,  na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine
 4. Nastavnik/ca fizike – 5 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15. 08. 2022. godine
 5. Nastavnik/ca hemije – 4časa sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15. 08. 2022. godine
 6. Nastavnik/ca biologije – puna nastavna norma, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine
 7. Nastavnik/ca biologije – 6 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine
 8. Nastavnik/ca geografije – puna nastavna norma, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine
 9. Nastavnik/ca geografije – 1 čas sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine
 1. Nastavnik/ca muzičke kulture– 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15. 08. 2022. godine
 2. Nastavnik/ca likovne kulture – 3 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine
 3. Nastavnik/ca tehničke kulture – 19 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine
 4. Nastavnik/ca osnova tehnike – 7 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine
 5. Nastavnik/ca tjelesnog i zdravstvenog odgoja – puna nastavna norma , na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine
 6. Nastavnik/ca tjelesnog i zdravstvenog odgoja – 4 časa sedmično , na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine
 7. Nastavnik/ca građanskog obrazovanja – 6 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15. 08. 2022. godine
 8. Nastavnik/ca kulture življenja – 7 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine
 9. Nastavnik/ca razredne nastave – 1 puna  nastavne  norma, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine
 10. Nastavnik/ca razredne nastave – 1 puna  nastavna  norma, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine
 11. Defektolog (edukator-rehabilitator) – puna nastavna norma, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15. 08. 2022. godine,
 12. Bibliotekar/ka- 1 izvršilac (40 sati sedmično), na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15. 08. 2022. godine,

b) Oglas

za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2021/2022. godinu

 • Higijeničar/ka, 1 izvršilac (40 sati sedmično), na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine
 • Higijeničar/ka, 1 izvršilac (40 sati sedmično), na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine
 • Ložač, 50% izvršioca, od 15.10.2021.godine do 15.04.2022.g. /za vrijeme grejne sezone/

I

Profil i stručna sprema za radna mjesta pod rednim brojem  20.  –  Defektolog/(edukator-rehabilitator):

Poslove defektologa (edukatora-rehabilitatora), mogu obavljati lica koja posjeduju visoku stručnu spremu i stručna zvanja: profesor defektologije (različitih profila), diplomirani defektolog (različitih profila), diplomirani edukator-rehabilitator, diplomirani logoped, diplomirani surdoaudiolog, kao i lica koja su završila Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, tj.minimalno I (prvi) ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja u trajanju od 4 (četiri) godine (240 ECTS bodova) po Bolonjskom studijskom programu.

Profil i stručna sprema za radna mjesta pod rednim brojem  21.  –  Bibliotekar/ka:

Poslove bibliotekara mogu obavljati lica koja posjeduju visoku stručnu spremu i  stručna zvanja: profesor komparativne književnosti i bibliotekarstva, diplomirani bibliotekar, diplomirani komparativist, diplomirani bibliotekar-komparativista, kao i lica koja su završila minimalno I (prvi) ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja u trajanju od 4 (četiri) godine (240 ECTS bodova) po Bolonjskom studijskom programu.

Profil i stručna sprema za radno mjesto pod rednim brojem  22. i 23.  –  Higijeničar/ka:

Za radno mjesto Higijeničar/ka, kandidat mora imati najmanje završenu osnovnu školu.

Profil i stručna sprema za radno mjesto pod rednim brojem  24.  –  Ložač:

Za radno mjesto ložača (rukovaoca centralnim grijanjem), potrebno je da pored kvalifikacije mašinske ili elektro struke, ima atest rukovaova kotlova na čvrsto ili tečno grijanje.

Potrebna dokumentacija za nastavnike važi i za ostala radna mjesta.

        II

Pored općih uslova propisanih Zakonom,  svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove u pogledu stručne spreme utvrđene  NPP i Zakonom o Osnovnoj školi ZE-DO kantona.

Uz prijavu  na konkurs sa kraćom biografijom, svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):

 1. Diploma o stručnoj spremi i dodatak diplomi za kandidate koji su završili po Bolonjskom procesu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (trajni),
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 4. Ljekarsko uvjerenje (dostaviti prije stupanja na posao, ne starije od 6 mjeseci).

       III

Kandidati trebaju dostaviti traženu i propisanu dokumentaciju u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona (u daljem tekstu Kriteriji), broj: 10-34432/18 od 09.01.2018.godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 1/18), a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Navedeni dokumenti koji su kandidati obavezni priložiti uz prijavu na konkurs, kao i propisani dodatni dokumenti prema Kriterijima, treba da budu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

                                                                               IV

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom i navedenim Kriterijima.

                                 V

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi školske 2021/2022. godine, broj: 10-34-7752/21 od 01.06.2021.godine. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme trebaju dostaviti slijedeće ovjerene dokumente: Uvjerenje fakulteta o godini studija, Uvjerenje o položenim ispitima.

      VI

 Prijave slati u zatvorenoj koverti na adresu: OŠ “Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, 71305 Donje Moštre, Visoko, sa naznakom „Prijava na konkurs – obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše“ Na koverti OBAVEZNO navesti ime, prezime, punu adresu, kontakt telefon i e-mail adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem e-maila (Odluka o izboru kandidata). Kandidati koji ne budu primljeni svoju dokumentaciju ukoliko žele mogu podići u Sekretarijatu škole najdalje u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke, a ista im se neće vraćati poštom. Poslije ostavljenog roka škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.

Konkurs je objavljen u listu „Naša riječ“ Zenica, 03.08.2021.godine.

PASSWORD RESET

LOG IN