KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U ŠKOLSKOJ 2020/2021.GODINI | OSNOVNA ŠKOLA "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" DONJE MOŠTRE – VISOKO

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U ŠKOLSKOJ 2020/2021.GODINI

PODJELI
, / 984

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD VISOKO

OSNOVNA ŠKOLA “ MULA MUSTAFA BAŠESKIJA “ DONJE MOŠTRE

Na osnovu člana 72. Zakona o osnovnoj školi, člana 72. Pravila Osnovne škole «Mula Mustafa Bašeskija» Donje Moštre,  Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona, broj: 10-34432/18 od 09.01.2018.godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 1/18), Uputstva Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, broj: 10-38-407-2/16 od 14.12.2016.godine, Instrukcije o postupanju broj: 10-34-8478/20   od 03.06.2020. godine Odluke Školskog odbora broj: 414/20  donesene na sjednici Školskog odbora  01.07.2020. godine te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona  broj10-30-354-51-01/20 od 07.07.2020.godine, raspisuje se:

A) K  O   N   K  U  R  S

za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2020/2021. godinu

 1. Nastavnik/ca bosanskog jezika – 8 časova sedmično,  na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine
 2. Nastavnik/ca engleskog jezika – 15 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine
 3. Nastavnik/ca njemačkog  jezika – 10 časova sedmično,  na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine
 4. Nastavnik/ca turskog jezika – 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15. 08. 2021. godine
 5. Nastavnik/ca fizike – 5 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15. 08. 2021. godine
 6. Nastavnik/ca hemije – 4 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15. 08. 2021. godine
 7. Nastavnik/ca biologije – puna nastavna norma, na određeno radno vrijeme, do povratka direktorice sa funkcije a najkasnije do 15.08.2021. godine
 8. Nastavnik/ca biologije – 6 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine
 9. Nastavnik/ca geografije – 1 čas sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine
 10. Nastavnik/ca muzičke kulture– 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15. 08. 2021. godine
 11. Nastavnik/ca likovne kulture – 3 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine
 12. Nastavnik/ca tehničke kulture – 19 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine
 13. Nastavnik/ca osnova tehnike – 7 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine
 14. Nastavnik/ca tjelesnog i zdravstvenog odgoja – puna nastavna norma, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine
 15. Nastavnik/ca tjelesnog i zdravstvenog odgoja – puna nastavna norma, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine
 16. Nastavnik/ca tjelesnog i zdravstvenog odgoja – 4 časa sedmično , na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine
 17. Nastavnik/ca građanskog obrazovanja – 6 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15. 08. 2021. godine
 18. Nastavnik/ca kulture i zajednice– 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15. 08. 2021. godine
 19. Nastavnik/ca kulture življenja – 7 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine
 20. Nastavnik/ca razredne nastave – 1 puna  nastavne  norma, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine
 21. Nastavnik/ca razredne nastave – 1 puna  nastavna  norma, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine
 22. Defektolog/asistent u nastavi- 1 izvršilac (40 sati sedmično), na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15. 08. 2021. godine,
 23. Bibliotekar/ka- 1 izvršilac (40 sati sedmično), na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15. 08. 2021. godine,

Na osnovu ukazane potrebe za popunu upražnjenih radnih mjesta, direktorica škole donosi  Odluku o raspisivanju oglasa za sljedeća radna mjesta:

b) O G L A S

za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2020/2021. godinu

 • Higijeničar/ka, 1 izvršilac (40 sati sedmično), za rad u područnoj školi Orašac, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine
 • Ložač, 50% izvršioca, od 15.10.2020.godine do 15.04.2021.g. /za vrijeme grejne sezone/

I

Profil i stručna sprema za radna mjesta pod rednim brojem  22.  –  Defektolog/asistent u nastavi:

Poslove defektologa (edukatora-rehabilitatora), mogu obavljati lica koja posjeduju visoku stručnu spremu i stručna zvanja: profesor defektologije (različitih profila), diplomirani defektolog (različitih profila), diplomirani edukator-rehabilitator, diplomirani logoped, diplomirani surdoaudiolog, kao i lica koja su završila Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, tj.minimalno I (prvi) ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja u trajanju od 4 (četiri) godine (240 ECTS bodova) po Bolonjskom studijskom programu.

Profil i stručna sprema za radna mjesta pod rednim brojem  23.  –  Bibliotekar/ka:

Poslove bibliotekara mogu obavljati lica koja posjeduju visoku stručnu spremu i  stručna zvanja: profesor komparativne književnosti i bibliotekarstva, diplomirani bibliotekar, diplomirani komparativist, diplomirani bibliotekar-komparativista, kao i lica koja su završila minimalno I (prvi) ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja u trajanju od 4 (četiri) godine (240 ECTS bodova) po Bolonjskom studijskom programu.

Profil i stručna sprema za radno mjesto pod rednim brojem  24.  –  Higijeničar/ka:

Za radno mjesto Higijeničar/ka, kandidat mora imati najmanje završenu osnovnu školu.

Profil i stručna sprema za radno mjesto pod rednim brojem  25.  –  Ložač:

Za radno mjesto ložača (rukovaoca centralnim grijanjem), potrebno je da pored kvalifikacije mašinske ili elektro struke, ima atest rukovaova kotlova na čvrsto ili tečno grijanje.

Potrebna dokumentacija za nastavnike važi i za ostala radna mjesta.

        II

Pored općih uslova propisanih Zakonom,  svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove u pogledu stručne spreme utvrđene  NPP i Zakonom o Osnovnoj školi ZE-DO kantona.

Uz prijavu  na konkurs sa kraćom biografijom, svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):

 1. Diploma o stručnoj spremi i dodatak diplomi za kandidate koji su završili po Bolonjskom procesu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (trajni),
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 4. Ljekarsko uvjerenje (dostaviti prije stupanja na posao, ne starije od 6 mjeseci).

       III

Kandidati trebaju dostaviti traženu i propisanu dokumentaciju u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona (u daljem tekstu Kriteriji), broj: 10-34432/18 od 09.01.2018.godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 1/18), a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Navedeni dokumenti koji su kandidati obavezni priložiti uz prijavu na konkurs, kao i propisani dodatni dokumenti prema Kriterijima, treba da budu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

                                                                               IV

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom i navedenim Kriterijima.

                V

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi školske 2020/2021. godine, broj: 10-34-8479/20 od 03.06.2020.godine Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme trebaju dostaviti slijedeće ovjerene dokumente: Uvjerenje fakulteta o godini studija, Uvjerenje o položenim ispitima.

      VI

 Prijave slati u zatvorenoj koverti na adresu: OŠ “Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, 71305 Donje Moštre, Visoko, sa naznakom „Prijava na konkurs – obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše“ Na koverti OBAVEZNO navesti ime, prezime, punu adresu, kontakt telefon i e-mail adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem e-maila (Odluka o izboru kandidata). Kandidati koji ne budu primljeni svoju dokumentaciju ukoliko žele mogu podići u Sekretarijatu škole najdalje u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke, a ista im se neće vraćati poštom. Poslije ostavljenog roka škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.

NAPOMENA: Konkurs će biti objavljen u “Našoj riječi” 28.07.2020.godine.

PASSWORD RESET

LOG IN