KONKURS/OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA | OSNOVNA ŠKOLA "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" DONJE MOŠTRE – VISOKO

KONKURS/OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

PODJELI
, / 782

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD VISOKO

OSNOVNA ŠKOLA “ MULA MUSTAFA BAŠESKIJA “ DONJE MOŠTRE

Na osnovu člana 72. Zakona o osnovnoj školi, člana 72. Pravila Osnovne škole «Mula Mustafa Bašeskija» Donje Moštre,  Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona, broj: 10-34432/18 od 09.01.2018.godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 1/18), Uputstva Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona broj: 10-38-7531-3/19  od 07.04.2019.godine, Odluke Školskog odbora i direktorice škole, broj: 745/19 i 764/19 donesenih na sjednicama Školskog odbora  održanih 28.11.2019. godine i 10.12.2019.godine, te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona  broj: 10-38-7531-3-03/19 od 06.12.2019.godine i 25.12.2019.godine, raspisuje se:

K  O   N   K  U  R  S

za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2019/2020. godinu

 1. Defektolog /asistent u nastavi – puna nastavna norma , na određeno radno vrijeme, do povratka uposlenice sa bolovanja a najkasnije do 15.08.2020. godine
 2. Nastavnik/ca biologije – puna nastavna norma , na određeno radno vrijeme, do povratka uposlenice sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2020. godine
 3. Bibliotekar/ka – 0,55% norme, na određeno radno vrijeme, do povratka uposlenice sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2020.godine.
 4. Bibliotekar/ka – 0,30% norme, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020.godine.

Na osnovu ukazane potrebe za popunu upražnjenih radnih mjesta, direktorica škole donosi  Odluku o raspisivanju oglasa za sljedeća radna mjesta:

                                                      O G L A S

za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2019/2020. godinu

 • Higijeničar/ka, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, do povratka uposlenice sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2020. godine,
 • Higijeničar/ka, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, do povratka uposlenice sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2020. godine,
 • Ložač – 0,50% izvršioca, rad u područnim školama, na određeno radno vrijeme, do kraja grejne sezone (15.04.2020.godine).

Profil i stručna sprema za radna mjesta pod rednim brojem  1.  –  Defektolog/asistent u nastavi:

Poslove defektologa (edukatora-rehabilitatora), mogu obavljati lica koja posjeduju visoku stručnu spremu i stručna zvanja: profesor defektologije (različitih profila), diplomirani defektolog (različitih profila), diplomirani edukator-rehabilitator, diplomirani logoped, diplomirani surdoaudiolog, kao i lica koja su završila Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, tj.minimalno I (prvi) ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja u trajanju od 4 (četiri) godine (240 ECTS bodova) po Bolonjskom studijskom programu.

Profil i stručna sprema za radna mjesta pod rednim brojevima  3. i 4.  –  Bibliotekar/ka:

Poslove bibliotekara mogu obavljati lica koja posjeduju visoku stručnu spremu i  stručna zvanja: profesor komparativne književnosti i bibliotekarstva, diplomirani bibliotekar, diplomirani komparativist, diplomirani bibliotekar-komparativista, kao i lica koja su završila minimalno I (prvi) ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja u trajanju od 4 (četiri) godine (240 ECTS bodova) po Bolonjskom studijskom programu.

Profil i stručna sprema za radno mjesto pod rednim brojem  5. i 6.  –  Higijeničar/ka:

Za radno mjesto Higijeničar/ka, kandidat mora imati najmanje završenu osnovnu školu.

Profil i stručna sprema za radno mjesto pod rednim brojem  7.  –  Ložač:

Za radno mjesto ložača (rukovaoca centralnim grijanjem), potrebno je da pored kvalifikacije mašinske ili elektro struke, ima atest rukovaova kotlova na čvrsto ili tečno grijanje.

Potrebna dokumentacija za nastavnike važi i za ostala radna mjesta.

        I

Pored općih uslova propisanih Zakonom,  svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove u pogledu stručne spreme utvrđene  NPP i Zakonom o Osnovnoj školi ZE-DO kantona.

Uz prijavu  na konkurs sa kraćom biografijom, svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):

 1. Diploma o stručnoj spremi i dodatak diplomi za kandidate koji su završili po   Bolonjskom procesu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (trajni),
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 4. Ljekarsko uvjerenje (po prijemu, ne starije od 6 mjeseci).

       II

Kandidati trebaju dostaviti traženu i propisanu dokumentaciju u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona (u daljem tekstu Kriteriji), broj: 10-34432/18 od 09.01.2018.godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 1/18), a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Navedeni dokumenti koji su kandidati obavezni priložiti uz prijavu na konkurs, kao i propisani dodatni dokumenti prema Kriterijima, treba da budu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

        III

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom i navedenim Kriterijima.

                                 IV

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi školske 2019/2020. godine, broj: 10-38-9202/19 od 06.06.2019.godine i Izmjena i dopuna Uputstva broj: 10-38-9202-1/19 od 25.06.2019.godine. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme trebaju dostaviti slijedeće ovjerene dokumente: Uvjerenje fakulteta o godini studija, Uvjerenje o položenim ispitima.

         V

 Prijave slati u zatvorenoj koverti na adresu: OŠ “Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, 71305 Donje Moštre, Visoko, sa naznakom „Prijava na konkurs – obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše“ Na koverti OBAVEZNO navesti ime, prezime, punu adresu, kontakt telefon i e-mail adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem e-maila (Odluka o izboru kandidata). Kandidati koji ne budu primljeni svoju dokumentaciju ukoliko žele mogu podići u Sekretarijatu škole najdalje u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke, a ista im se neće vraćati poštom. Poslije ostavljenog roka škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.

PASSWORD RESET

LOG IN