Konkurs za nastavnika njemačkog jezika | OSNOVNA ŠKOLA "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" DONJE MOŠTRE – VISOKO

Konkurs za nastavnika njemačkog jezika

PODJELI
, / 659

Na osnovu člana 72. Zakona o osnovnoj školi, člana 72. Pravila Osnovne škole «Mula Mustafa Bašeskija» Donje Moštre,  Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona, broj: 10-34432/18 od 09.01.2018.godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 1/18), Uputstva Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona broj: 10-38-7531-3/19  od 07.04.2019.godine, Odluke Školskog odbora broj: 631/19 donesene na sjednici Školskog odbora  26.09.2019. godine te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona  broj:10-38-7531-3-51-03/19 od 30.10.2019.godine, raspisuje se:

K  O   N   K  U  R  S II

 

za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2019/2020. godinu

  1. Nastavnik/ca njemačkog – 6 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020. godine

        I

Pored općih uslova propisanih Zakonom,  svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove u pogledu stručne spreme utvrđene  NPP i Zakonom o Osnovnoj školi ZE-DO kantona.

Uz prijavu  na konkurs sa kraćom biografijom, svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):

  1.  Diploma o stručnoj spremi i dodatak diplomi za kandidate koji su završili po   Bolonjskom procesu,
  2. Izvod iz matične knjige rođenih (trajni),
  3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  4. Ljekarsko uvjerenje (po prijemu, ne starije od 6 mjeseci).

       II

Kandidati trebaju dostaviti traženu i propisanu dokumentaciju u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona (u daljem tekstu Kriteriji), broj: 10-34432/18 od 09.01.2018.godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 1/18), a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Navedeni dokumenti koji su kandidati obavezni priložiti uz prijavu na konkurs, kao i propisani dodatni dokumenti prema Kriterijima, treba da budu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

        III

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom i navedenim Kriterijima.

     IV

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici prijem će se izvršiti premaUputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi školske 2019/2020. godine, broj: 10-38-9202/19 od 06.06.2019.godine i Izmjena i dopuna Uputstva broj: 10-38-9202-1/19 od 25.06.2019.godine. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme trebaju dostaviti slijedeće ovjerene dokumente: Uvjerenje fakulteta o godini studija, Uvjerenje o položenim ispitima.

 V

 Prijave slati u zatvorenoj koverti na adresu: OŠ “Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, 71305 Donje Moštre, Visoko, sa naznakom „Prijava na konkurs – obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše“ Na koverti OBAVEZNO navesti ime, prezime, punu adresu, kontakt telefon i e-mail adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem e-maila (Odluka o izboru kandidata). Kandidati koji ne budu primljeni svoju dokumentaciju ukoliko žele mogu podići u Sekretarijatu škole najdalje u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke, a ista im se neće vraćati poštom. Poslije ostavljenog roka škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.

Konkurs će biti objavljen u listu „Naša riječ“ Zenica.

PASSWORD RESET

LOG IN